FASHION

โว้กตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ที่ จ.ลำพูน กับความสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นผ้าไหมสีม่วง พระภูษาซิ่นเงี๊ยวทอแบบริ้วผสมผสานการยกดอกของจังหวัดลำพูน ห่มทับด้วยสไบแพรผ้าชีฟอง โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุหริภุญชัย เมื่อปี พ.ศ. 2501 ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อธีระพันธ์

 

 

ซึ่งการเสด็จไปยังจังหวัดลำพูนครั้งนี้ทรงให้ความสำคัญกับงานหัตถศิลป์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้ายกดอกลำพูนที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด โดยทรงต้องการให้ผู้ทอและผู้ประกอบการท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ รักษาเทคนิคและวิธีการทอผ้าแบบโบราณอันมีเสน่ห์จำเพาะ ซึ่งเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริของสมเด็จย่าฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงรื้อพื้นและชุบชีวิตศิลปะการทอผ้าของไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน1 / 2

2 / 2ในการนี้ทรงเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเลือกใช้สีย้อมผ้าที่มาจากสีธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพราะทรงเล็งเห็นว่าสีธรรมชาติอันได้จากพืชพรรณในท้องถิ่นนั้นเป็นอีกหนึ่งเอกลัษณ์ไม่เหมือนใครในแต่ละภูมิภาค และยังทรงให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกจับคู่สีที่ทันสมัยและเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นโดยไม่ละเลยกรรมวิธีการทอ เทคนิคและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของผ้ายกลำพูน

 

 

การเสด็จครั้งนี้ยังมีผลให้เกิดจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงคุณค่าและจุดประกายการหันกลับไปอนุรักษ์ผ้าทอแบบโบราณอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่หลากหลายและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

เรื่อง: อัครชญ แก้วอาภรณ์

เรียบเรียง: ตะวัน ก้อนแก้ว

ภาพ: สุดเขต จิ้วพานิช